Увійти · Зареєструватися
 

Учасники

Потік Статті Інформація

Автори / lodiwah lodiwah / Th??ng xuy?n mua v? x? s? ki?n thi?t 3 mi?n ?ng h? b? c? ngh?o v? c?i k?t

Th??ng xuyên mua vé x? s? ki?n thi?t 3 mi?n ?ng h? bà c? nghèo và cái k?t

 

Ng??i ph? n? ? ??ng Nai ch?ng th? tin ???c r?ng sau nhi?u n?m mua vé s? ?ng h? c? bà nghèo kh? ?ã giúp ch? tr? thành ch? nhân gi?i th??ng k?t qu? x? s? ngày hôm nay tr? giá 2 t? ??ng. V?i s? ti?n l?c tr?i giá tr? nh? v?y, ch? ?ã quy?t ??nh t?ng c? 50 tri?u ??ng và s?a sang l?i c?n nhà c?a chính gia ?ình mình.

 

Thông tin c? th? v? ng??i ?àn ông trúng KQXS hôm nay

 

Theo nh? chia s? thì ch? Nguy?n Thùy Tiên (38 tu?i) trú t?i long Thành nói r?ng có th? b?n thân ch? c?ng không th? ??m ???c sau th?i gian quen bi?t c? ch? mua bao nhiêu t?m vé s?, m?i l?n theo dõi k?t qu? m? th??ng th??ng không trúng ch? c?ng s? không v?t ?i. 

 

Ch? tính c?n th?n, dò xong ch? mang b? vào m?t ng?n t? và theo n?m tháng vé x? s? ki?n thi?t 3 mi?n trong ng?n t? ?ó ngày m?t ??y lên. Không ng? vào m?t ngày ??p tr?i ch? l?i có ???c v?n may giành chi?n th?ng tr? giá 2 t? ??ng. ???c bi?t, t?m vé mà ch? s? h?u th?i ?i?m ?ó có mang mã s? 634590 và ký hi?u 6k3, quay s? m? th??ng vào ngày 17 tháng 6.

 

??ng quên c?p nh?t s? li?u th?ng kê, con s? d? ?oán, k?t qu? SX 3 mi?n tr?c ti?p….siêu nhanh siêu chu?n t?i X? s? 3 mi?n .

 

Ch? Tiên v?a trúng s? li?n trích 50 tri?u ??ng t?ng c? bà bán vé s? nghèo

 

Hành trình ng??i ch?i chinh ph?c gi?i KQXS hôm nay

 

B?n thân ch? Tiên ?ã theo em gái ch? chuy?n t?i g?n tr??ng ??i h?c n?i em ch? theo h?c ?? buôn bán, ki?m ti?n nuôi em ?n h?c. Em gái ch? ?i h?c n?a ngày, n?a ngày còn l?i ph? ch? bán hàng rong và sau này ch? gom góp ?? ti?n thuê m?t v?a hè r?ng bán n??c cho ng??i qua ???ng. 

 

C?ng t?i ?ây ch? th??ng xuyên b?t g?p bà c? bán s? d?o. Ngay t? l?n ??u tiên g?p c?, ch? ?ã b?o nhìn c? r?t gi?ng v?i bà ngo?i c?a mình và hoàn c?nh c? thì th??ng c?m vô cùng. Ch? nói chuy?n v?i c? r?t h?p, m?i l?n c? ghé qua th??ng s? mua ?ng h? c? 1 t?i 2 t? vé SX 3 mi?n ch?i cho vui. D?n d?n ch? thành khách quen c?a c?.

 

Nhanh tay xem thông tin k?t qu? x? s? ki?n thi?t m?i nh?t và chu?n nh?t t?i X? s? Ba mi?n.

 

Th??ng xuyên mua vé s? ?ng h? bà c? nghèo và cái k?t

 

C? già nh?ng m?t còn sáng v?n luôn ghi k?t qu? ra gi?y hàng nào th?ng t?p hàng ?y. Ch? c? ngh? có l? c? ??i này ch? c?ng không trúng ??c ??c ???c. ?y th? mà ?i?u mà ch? không t??ng l?i b?ng ch?c tr? thành s? th?c b?i ch? may m?n trúng 1 t? ??c ??c. 

 

Sau gi?i x? s? ki?n thi?t 3 mi?n ?y ch? trích m?t ph?n ti?n ra ?? thuê m?t gian nhà, t? mình trang hoàng cùng nhi?u ?? ?n và n??c u?ng. ?? ?n ch? làm r?t ngon, ngay khi m? c?a ?ã có r?t nhi?u khách hàng. Ch? còn bi?u c? bán vé s? 50 tri?u ??ng coi nh? là c? t?m lòng c?a ch? ??i v? c?.

 

M?i các b?n cùng theo dõi thông tin liên quan t?i l?nh v?c k?t qu? x? s? ngày hôm nay h?u ích nh?t t?i X? s? tr?c ti?p , hoàn toàn mi?n phí.

 

Tham kh?o thêm t?i: KQXS hôm nay

 

Xem thêm bài vi?t hay: Tìm hi?u giá tr? gi?i th??ng c?a x? s? ki?n thi?t ba mi?n - KQXS - XS3M - XSKT

 
 

Додав lodiwah 07 листопада 2022

Про автора

smile

 
Коментувати
 
 
 

Гостиница Днепропетровск |  Светильники Днепропетровск |  Рекламное агентство |  Сауны Днепропетровска